Debby

Debby

nifuroxazide

Nhà sản xuất:

Thai Nakorn Patana VN
Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi 5 mL: Nifuroxazide 218 mg.
Phân loại MIMS
Thuốc trị tiêu chảy
Phân loại ATC
A07AX03 - nifuroxazide ; Belongs to the class of other intestinal antiinfectives.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Debby Hỗn dịch uống
Trình bày/Đóng gói
30 mL x 1's;60 mL x 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in