Debrisoquine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Hypertension
Adult: 10-20 mg once-bid, increased by 10-20 mg every 3 or 4 days according to severity of condition. Maintenance: 20-120 mg daily.
Chống chỉ định
Phaeochromocytoma, heart failure.
Thận trọng
Renal impairment, coronary or cerebral arteriosclerosis, asthma, history of peptic ulceration, pregnancy. Abrupt cessation may lead to rebound hypertension.
Tác dụng không mong muốn
Postural hypotension, failure of ejaculation, fluid retention, nasal decongestion, headache, diarrhoea, drowsiness.
Tương tác
Adrenaline, amfetamine, other sympathomimetics, TCAs, MAOIs, phenothiazine derivatives and related antipsychotics, oral contraceptives, digoxin or other digitalis derivatives, thiazide diuretics, other antihypertensives, levodopa, alcohol.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Debrisoquine acts by selectively inhibiting transmission in postganglionic adrenergic nerves. It acts mainly by preventing the release of noradrenaline at nerve endings. It does not prevent the catecholamine secretion by the adrenal medulla.
Onset: 4-10 hr.
Duration: 9-24 hr.
Pharmacokinetics:
Absorption: Rapidly absorbed from the GI tract.
Metabolism: Main metabolite: 4-hydroxydebrisoquine.
Phân loại MIMS
Thuốc trị tăng huyết áp khác
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Debrisoquine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in