Dermovate

Dermovate An toàn tiền lâm sàng

clobetasol

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
An toàn tiền lâm sàng
- Tính gây ung thư: Các nghiên cứu dài hạn trên động vật chưa được tiến hành để đánh giá khả năng gây ung thư của clobetasol propionate.
- Độc tính gen: Clobetasol propionate không gây đột biến gen trong các thử nghiệm trên tế bào vi khuẩn in vitro.
- Khả năng sinh sản: Trong những nghiên cứu trên khả năng sinh sản, clobetasol propionate tiêm dưới da chuột cống với liều 6,25 tới 50 microgram/kg/ngày không gây ảnh hưởng đến sự giao phối, và chỉ ở liều 50 microgram/kg/ngày mới gây giảm khả năng sinh sản.
- Thai kỳ: Clobetasol propionate tiêm dưới da chuột nhắt (≥ 100 microgram/kg/ngày), chuột cống (400 microgram/kg/ngày) hoặc thỏ (1 tới 10 microgram/kg/ngày) trong thai kỳ gây bất thường phôi thai bao gồm hở vòm miệng.
Nghiên cứu trên chuột cống, trong đó một số con được cho nằm ổ đẻ, đã thấy có sự chậm phát triển ở thế hệ F1 với liều ≥ 100 microgram/kg/ngày và giảm tỷ lệ sống sót ở liều 400 microgram/kg/ngày. Không thấy ảnh hưởng này lên khả năng sinh sản của F1 hoặc trên thế hệ F2.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in