Dermovate

Dermovate Trình bày/Đóng gói

clobetasol

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Kem bôi ngoài da: 0,05% x hộp 1 tuýp 15g.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in