Deserpidine


Thông tin thuốc gốc
Chống chỉ định
Patients receiving electroconvulsive therapy, depression or a history of depression, active peptic ulcer or ulcerative colitis, Parkinson's disease.
Thận trọng
Debilitated or elderly patients, cardiac arrhythmias, MI, renal insufficiency, gallstones, epilepsy, allergic conditions, pheochromocytoma.
Tác dụng không mong muốn
Nasal congestion, headache, CNS symptoms, GI disturbances. resp distress, cyanosis, anorexia and lethargy may occur in infants whose mothers have received deserpidine prior to delivery. At higher doses, flushing, bradycardia, severe depression, extrapyramidal effects, breast engorgement, galactorrhoea, gynaecomastia, increased prolactin concentrations, decreased libido, impotence, Na retention, oedema, decreased or increased appetite, wt gain, miosis, dry mouth, sialorrhoea, dysuria, rashes, pruritus, thrombocytopaenic purpura.
Tương tác
Adrenaline, sympathomimetics, thiazide diuretics, other antihypertensives, MAOIs, digitalis or quinidine, CNS depressants.
Tác dụng
Description: Deserpidine causes depletion of noradrenaline stores in peripheral sympathetic nerve terminals and depletion of catecholamine and serotonin stores in the brain, heart, and many other organs resulting in a reduction in BP, bradycardia and CNS depression. The hypotensive effect is mainly due to a reduction in cardiac output and peripheral resistance. CV reflexes are partially inhibited, but postural hypotension is rarely a problem. It is used in the treatment of hypertension and psychoses.
Phân loại MIMS
Thuốc trị tăng huyết áp khác
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Deserpidine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in