Dezor Kem

Dezor Kem Tương tác

ketoconazole

Nhà sản xuất:

Hoe Pharmaceuticals

Nhà phân phối:

Hoang Duc
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Khi dùng đồng thời Ketoconazole với Rifampicin sẽ làm giảm Tác dụng kháng nấm.
Dùng đồng thời Ketoconazole với Phenytoin có thể làm thay đổi nồng độ trong huyết tương của cả 2 thuốc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in