Dezor Kem

Dezor Kem Quá liều

ketoconazole

Nhà sản xuất:

Hoe Pharmaceuticals

Nhà phân phối:

Hoang Duc
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Các thông tin liên quan đến việc sử dụng quá liều ở người vẫn chưa được biết.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in