Dibekacin


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Parenteral
Susceptible infections
Adult: 1-3 mg/kg daily by IM or slow IV infusion in divided doses. Adjust dose based on serum monitoring.
Chống chỉ định
Pregnancy; hypersensitivity; known or suspected perforation of the eardrum (topical application into the ear).
Thận trọng
Myasthenia gravis; regular assessment of auditory and renal function is necessary in patients with additional risk factors. Monitoring is important in patients on high doses or prolonged courses, impaired renal function; infants, elderly, obese, cystic fibrosis.
Tác dụng không mong muốn
Ototoxicity; nephrotoxicity; acute renal failure, decreased glomerular filtration rate; electrolyte disturbances; respiratory depression; muscular paralysis; hypersensitivity reactions; atrophy or fat necrosis at Inj sites; cross-sensitivity with other aminoglycosides.
Tương tác
Other nephrotoxic drugs e.g. vancomycin, cephalosphorins, ciclosporin, cisplatin and fludarabine; potentially ototoxic drugs e.g. ethacrynic acid, furosemide; neuromuscular-blocking agents; general anaesthetics; opioids; β-lactams; dimenhydrinate.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Dibekacin is an aminoglycoside derived from kanamycin. It binds to 30s and 50s subunits of bacterial ribosome thus inhibiting protein synthesis and generating errors in genetic code transcription causing cell death. It acts against gram-negative aerobes and some strains of Staphylococci.
Phân loại MIMS
Aminoglycosid
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Dibekacin từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in