Dibencozide STELLA

Dibencozide STELLA Mô tả

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Tá dược: Lactose monohydrat, povidon K30, đường aspartam, màu đỏ ponceau 4R, mùi dâu bột.
Dạng bào chế: Thuốc cốm.
Cốm màu hồng nhạt, thơm mùi dâu.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in