Diethylstilbestrol


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Palliative treatment of malignant breast neoplasms in postmenopausal women
Adult: 10-20 mg daily.

Oral
Advanced prostatic carcinoma
Adult: 1-3 mg daily.

Vaginal
Menopausal atrophic vaginitis
Adult: 1 mg daily as pessaries.
Suy thận
Use with caution.
Suy gan
Use with caution.
Chống chỉ định
Pregnancy, thromboembolic disease, porphyria; breast cancer (with exceptions).
Thận trọng
CV disease; hepatic and renal impairment.
Tác dụng không mong muốn
GI disturbances, CV and CNS side effects, jaundice, impotence. Feminization, impotence and gynaecomastia in men. Withdrawal and breakthrough bleeding, irregular menses, amenorrhoea in women. Hypercalcaemia, chloasma, keratoconus, contact lenses intolerance, altered carbohydrate metabolism, loss of diabetic control.
Tương tác
Anticoagulants, liver enzyme inducers, corticosteroids.
Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
Elevated liver function tests.
Tác dụng
Description: Diethylstilbestrol is a synthetic nonsteroidal oestrogen with effects similar to natural oestrogens. It inhibits luteinising hormone secretion by the pituitary, thereby inhibiting testosterone secretion.
Pharmacokinetics:
Absorption: Readily absorbed from the GI tract.
Metabolism: Slowly metabolised in the liver.
Excretion: Excreted in the urine and faeces, mainly as the glucuronide.
Phân loại MIMS
Estrogen, progesteron & các thuốc tổng hợp có liên quan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Diethylstilbestrol từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in