Diethyltoluamide


Thông tin thuốc gốc
Thận trọng
Do not apply near the eyes, to mucous membranes, broken skin or areas of skin flexion, as irritation or blistering may occur.
Tác dụng không mong muốn
Occasional hypersensitivity; systemic toxicity in child after large topical doses.
Potentially Fatal: Toxic encephalopathy esp in child who have received larges doses. Seizures, CV toxicity and maniac psychosis.
Quá liều
Symptoms: coma, seizures and hypotension.
Tác dụng
Description: Diethyltoluamide is an insect repellant which is effective against mosquitoes as well as blackflies, harvest-bugs or chigers, midges, ticks, fleas and leeches. It is also useful for protection against malaria.
Phân loại MIMS
Các sản phẩm da liễu khác
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Diethyltoluamide từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in