Dihydralazine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Hypertension
Adult: As sulfate: 12.5 mg bid. Max: 50 mg bid.
Suy thận
Dosage adjustments may be needed.
Suy gan
Dosage adjustments may be needed.
Chống chỉ định
Severe tachycardia, dissecting aortic aneurysm, heart failure with high cardiac output, cor pulmonale, MI due to mechanical obstruction, idiopathic SLE and related disorders. Porphyria. 1st 2 trimesters during pregnancy.
Thận trọng
Ischaemic heart disaease, MI, cerebrovascular disorders, renal or hepatic impairment. Monitor for postural hypotension and tachycardia during initial therapy if given to patients with heart failure. Gradual withdrawal is advisable.
Tác dụng không mong muốn
Tachycardia, palpitations, angina pectoris, severe headache, GI disturbances, flushing, dizziness, nasal congestion, postural hypotension, fluid retention with oedema and wt gain, conjunctivitis, lachrymation, tremor, peripheral neuropathy with numbness and tingling of extremities, muscle cramps, hepatotoxicity, blood dyscrasias, haemolytic anaemia, difficulty in urinating, glomerulonephritis, constipation, paralytic ileus, depression, anxiety, hypersensitivity reactions, eosinophilia. A condition resembling SLE with prolonged use of large doses.
Tương tác
Agents with hypotensive action, diazoxide, thiazide diuretics.
Tác dụng
Description: Dihydralazine is a direct-acting vasodilator which acts predominantly on the arterioles. It reduces BP and peripheral resistance thus increasing cardiac output. It also tends to improve renal and cerebral blood flow and its effect on diastolic pressure is more marked than on systolic pressure.
Phân loại MIMS
Thuốc trị tăng huyết áp khác
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Dihydralazine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in