Diloxanide


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Intestinal amoebiasis
Adult: 500 mg tid for 10 days. May repeat course if needed.
Child: >25 kg: 20 mg/kg daily in 3 divided doses for 10 days, repeated if necessary.
Thận trọng
Pregnancy and lactation.
Tác dụng không mong muốn
Flatulence, anorexia, nausea, vomiting, pruritus, urticaria.
Tác dụng
Description: Diloxanide is a luminal amoebicide which is hydrolysed in the gut, thus releasing the free diloxanide which acts as an amoebicide. It is given alone in asymptomatic cyst passers. For patients with active amoebic infections, it can be administered with a 5-nitroimidazole e.g. metronidazole or tinidazole.
Pharmacokinetics:
Absorption: Absorbed from the GI tract (oral).
Metabolism: Rapidly hydrolysed prior to absorption.
Excretion: Via faeces (<10% of dose).
Bảo quản
Store at 25°C.
Phân loại MIMS
Thuốc diệt amib
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Diloxanide từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in