Diltiazem STELLA

Diltiazem STELLA Mô tả

diltiazem

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Viên nén tròn, màu trắng, hai mặt khum, một mặt khắc “STADA”, một mặt khắc “60”.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in