Dinoprost


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Intra-amniotic
Pregnancy termination in the 2nd trimester
Adult: 40 mg by slowly injecting 8 ml of solution containing 5 mg/ml into the amniotic sac; give a further dose of 10-40 mg after 24 hr if the membranes are still intact.
Chống chỉ định
Pelvic infection; history of pelvic inflammatory disease. Active cardiac, pulmonary, renal or hepatic disease. Smoker.
Thận trọng
Glaucoma or raised intraocular pressure, asthma or a history of asthma, epilepsy or a history of epilepsy, hepatic or renal dysfunction, CV disease. Do not administer by the myometrial route. Do not administer by the extraamniotic route in patients with cervicitis or vaginal infections. Monitor uterine activity, foetal status, cervical dilatation progress. In the induction of labor, carefully evaluate cephalopelvic relationships before use. Possibility of uterine rupture. Caution in patients with membrane rupture.
Tác dụng không mong muốn
Bronchoconstriction; nausea; vomiting; diarrhoea; abdominal pain; flushing; shivering; headache; dizziness; hypotension; sudden CV collapse; hypertension; hypersensitivity reactions; convulsions; EEG changes; local tissue irritation; erythema; pyrexia; raised white cell count; local infection; excessive uterine activity; uterine rupture; cervical laceration and rupture; foetal distress and rarely fetal death.
Tương tác
Potentiates uteronic effect of oxytocin.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Dinoprost is a prostaglandin with actions on smooth muscles. It induces contraction of uterine muscles and acts predominantly as a vasoconstrictor on blood vessels and a bronchoconstrictor on bronchial muscles.
Phân loại MIMS
Thuốc tác dụng lên tử cung
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Dinoprost từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in