Diphenylpyraline hydrochloride


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Allergic conditions, Pruritic skin disorders
Adult: Up to 6 mg daily in 3-4 divided doses.
Chống chỉ định
Severe liver disease; avoid alcohol; premature infants or full-term neonates.
Thận trọng
May impair ability to drive and operate machinery. Angle-closure glaucoma, urinary retention, prostatic hypertrophy or pyloroduodenal obstruction; epilepsy; hepatic impairment. Elderly. Pregnancy and lactation.
Tác dụng không mong muốn
Sedation; antimuscarinic effects, CNS depression and disturbances; occasionally, paradoxical CNS stimulation esp in child; psychomotor impairment; headache; palpitations and arrhythmias. Convulsions, sweating, myalgia, paraesthesias, extrapyramidal symptoms, tremor, sleep and GI disturbances, hypersensitivity reactions and blood disorders; tinnitus, hypotension; hair loss.
Tương tác
Enhance effects of CNS depressants eg, alcohol, barbiturates, hypnotics, opioid analgesics, anxiolytic sedatives and antipsychotics. Atropine, tricyclic antidepressants (TCAs), MAOIs. Can mask signs of ototoxicity caused by aminoglycosides. May antagonise the action of betahistine. Increased risk of seizure when used with bupropion. Concurrent use with mefloquine may lead to prolongation of the QT interval.
Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
May interfere with skin testing.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Diphenylpyraline, a piperidine derivative, is an antihistamine with antimuscarinic and significant sedative properties.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Diphenylpyraline hydrochloride từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2023 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in