Docetaxel Ebewe

Docetaxel Ebewe Tương tác

docetaxel

Nhà sản xuất:

Ebewe Pharma

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma

Nhà tiếp thị:

Sandoz
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Lượng alcol trong thuốc này có thể làm thay đổi tác động của các thuốc khác.
Các nghiên cứu in vitro cho thấy quá trình chuyển hóa của docetaxel có thể bị biến đổi khi sử dụng đồng thời với các thuốc cảm ứng, ức chế hoặc được chuyển hóa bởi cytochrom P450-3A (và vì vậy có thế ức chế cạnh tranh enzym) như cyclosporin, ketoconazol và erythromycin. Do đó, cần thận trọng khi điều trị cho bệnh nhân được chỉ định đồng thời docetaxel với các thuốc này do có khả năng gặp tương tác thuốc đáng kể.
Khi sử dụng đồng thời với các thuốc ức chế CYP3A4, khả năng xuất hiện các tác dụng không mong muốn của docetaxel có thể tăng lên do chuyển hóa thuốc bị giảm. Nếu việc sử dụng đồng thời với các thuốc ức chế mạnh CYP3A4 (như ketoconazol, itraconazol, clarithromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telithromycin và voriconazol) không thể tránh khỏi, cần theo dõi lâm sàng một cách thận trọng và điều chỉnh liều docetaxel thích hợp khi dùng đồng thời với các thuốc ức chế mạnh CYP3A4 (xem mục Cảnh báo và Thận trọng).
Trong một nghiên cứu dược động học trên 7 bệnh nhân, dùng đồng thời docetaxel với thuốc ức chế mạnh CYP3A4 là ketoconazol làm giảm đáng kể độ thanh thải docetaxel đến 49%.
Dược động học của docetaxel khi có prednison đã được nghiên cứu trên các bệnh nhân bị ung thư tuyến tiền liệt di căn. Docetaxel được chuyển hóa bởi CYP3A4 và prednison được biết đến là thuốc cảm ứng CYP3A4. Không quan sát thấy ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê của prednison trên dược động học của docetaxel.
Docetaxel gắn kết cao với protein (> 95%). Mặc dù khả năng tương tác in vivo của docetaxel với các thuốc sử dụng đồng thời vẫn chưa được nghiên cứu chính thức, các tương tác in vitro với các thuốc gắn kết chặt với protein như erythromycin, diphenhydramin, propranolol, propafenon, phenytoin, salicylat, sulfamethoxazon và natri valproat không ảnh hưởng đến khả năng gắn kết protein của docetaxel. Hơn nữa, dexamethason không ảnh hưởng đến gắn kết với protein của docetaxel. Docetaxel không ảnh hưởng đến gắn kết của digitoxin.
Dược động học của docetaxel, doxorubicin và cyclophosphamid không bị ảnh hưởng khi chúng được dùng phối hợp với nhau. Dữ liệu hạn chế từ một nghiên cứu đơn lẻ không đối chứng đã gợi ý về tương tác giữa docetaxel và carboplatin. Khi phối hợp với docetaxel, độ thanh thải của carboplatin cao hơn 50% so với giá trị được báo cáo trước đó trong đơn trị bằng carboplatin.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in