Docetaxel Ebewe

Docetaxel Ebewe Tương kỵ

docetaxel

Nhà sản xuất:

Ebewe Pharma

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma

Nhà tiếp thị:

Sandoz
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương kỵ
Dược phẩm này không được trộn với các dược phẩm khác ngoại trừ được đề cập trong mục Một số lưu ý đặc biệt về xử lý thuốc trước và sau khi sử dụng thuốc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in