Docetaxel Ebewe

Docetaxel Ebewe Trình bày/Đóng gói

docetaxel

Nhà sản xuất:

Ebewe Pharma

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma

Nhà tiếp thị:

Sandoz
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền: hộp 1 lọ 2 mL, hộp 1 lọ 8 mL.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in