Duspatalin

Duspatalin Tương tác

mebeverine

Nhà sản xuất:

Abbott
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Không có nghiên cứu tương tác nào được thực hiện.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in