Duspatalin

Duspatalin Trình bày

mebeverine

Nhà sản xuất:

Abbott
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày
Viên nang cứng phóng thích chậm: hộp 3 vỉ x 10 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in