Duspatalin

Duspatalin Thận trọng

mebeverine

Nhà sản xuất:

Abbott
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thận trọng
Ảnh hưởng trên khả năng lái xe và vận hành máy móc: Không có nghiên cứu nào trên những ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc được thực hiện. Mô tả dược động học và dược lực học cũng như kinh nghiệm hậu marketing không cho thấy ảnh hưởng có hại của mebeverine với khả năng lái xe và vận hành máy móc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in