Elcatonin


Thông tin thuốc gốc
Thận trọng
Renal impairment; heart failure; child (short-term treatment only and monitor bone growth); lactation; skin test prior to administration.
Tác dụng không mong muốn
GI disturbances; tingling of the hands; skin rash; unpleasant taste; inflammatory reactions at Inj site; urinary frequency; tremor; transient hypocalcaemia (parenteral).
Tương tác
Cardiac glycosides.
Tác dụng
Description: Elcatonin, a synthetic analogue of eel calcitonin, inhibits osteoclastic bone resorption. It is used in the treatment of diseases characterized by high bone turnover eg, Paget's disease of bone and as an adjunct in the treatment of severe hypercalcaemia.
Phân loại MIMS
Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Elcatonin từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in