Eludril

Eludril Chống chỉ định

Nhà sản xuất:

Pierre Fabre Medicament

Nhà phân phối:

Nhat Minh Duong
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Dị ứng chlohexidine, chlorobutanol hay các chất khác có trong thuốc, nhất là parahydrobenzoate methyl hoặc propyl.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in