Enoxacin


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Urinary tract infections
Adult: 200-400 mg bid.

Oral
Uncomplicated gonorrhoea
Adult: 400 mg as a single dose.
Cách dùng
Should be taken on an empty stomach. Take 1 hr before or 2 hr after meals w/ full glass of water. Ensure adequate fluid intake daily. Avoid caffeine.
Chống chỉ định
Hypersensitivity; lactation; child; adolescent; pregnancy.
Thận trọng
Impaired hepatic or renal function; G6PD deficiency; myasthenia gravis; maintain adequate fluid intake; avoid excessive alkalinity of the urine, exposure to strong sunlight/sunlamp; epilepsy; history of CNS disorders. Discontinue in case of tendon pain, inflammation or rupture. May impair ability to drive and operate machinery. High level of resistance with Staph. aureus infections.
Tác dụng không mong muốn
GI disturbances; CNS effects; hypersensitivity-type reactions; reversible arthralgia; hepatic effects; haematological disturbances; tachycardia; superinfection; pain and irritation at Inj site; tendon damage; phlebitis and thrombophloebitis.
Tương tác
May inhibit hepatic metabolism and clearance of drugs metabolized in the liver eg theophylline and caffeine; antacids and metal cations; antineoplastics.
Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
Elevated liver enzyme values.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Enoxacin inhibits DNA gyrase and topoisomerase IV which are essential in bacterial DNA reproduction.
Phân loại MIMS
Quinolon
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Enoxacin từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in