Epinastine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Ophthalmic
Allergic conjunctivitis
Adult: As 0.05% soln: Instill 1 drop into each eye bid.
Child: ≥12 yr Same as adult dose.
Thận trọng
Pregnancy and lactation.
Tác dụng không mong muốn
Nervous: Headache.
GI: Taste disturbance.
Resp: Upper resp infection, cough, rhinitis, sinusitis, pharyngitis.
Ophthalmologic: Burning sensation, folliculosis, conjunctival hyperaemia, dryness, pain, pruritus, increased lacrimation, visual disturbance.
Thông tin tư vấn bệnh nhân
Remove contact lenses prior to instillation and may be reinserted after 10-15 min.
Tác dụng
Description: Epinastine, a selective H1-receptor antagonist, inhibits the release of histamine from mast cells. It also possesses affinity to H2, α1, α 2, and 5-HT2  receptors.
Onset: 3-5 min.
Duration: 8 hr.
Pharmacokinetics:
Absorption: Minimal systemic absorption after topical application. Time to peak plasma concentration: Approx 2 hr.
Distribution: Volume of distribution: 417 L. Plasma protein binding: 64%.
Metabolism: >10% is metabolised.
Excretion: Via urine (as unchanged drug). Terminal elimination half-life: 12 hr.
Đặc tính

Chemical Structure Image
Epinastine

Source: National Center for Biotechnology Information. PubChem Database. Epinastine, CID=3241, https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Epinastine (accessed on Jan. 22, 2020)

Bảo quản
Store between 20-25°C.
Phân loại MIMS
Thuốc giảm sung huyết, gây tê, kháng viêm trong Nhãn khoa
Phân loại ATC
S01GX10 - epinastine ; Belongs to the class of other ophthalmologic antiallergics.
Tài liệu tham khảo
Anon. Epinastine. Lexicomp Online. Hudson, Ohio. Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. https://online.lexi.com. Accessed 28/02/2017.

Buckingham R (ed). Epinastine Hydrochloride. Martindale: The Complete Drug Reference [online]. London. Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 28/02/2017.

Epinastine Hydrochloride Solution (Apotex Corp.). DailyMed. Source: U.S. National Library of Medicine. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/. Accessed 28/02/2017.

Joint Formulary Committee. Epinastine Hydrochloride. British National Formulary [online]. London. BMJ Group and Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 28/02/2017.

McEvoy GK, Snow EK, Miller J et al (eds). Epinastine Hydrochloride (EENT). AHFS Drug Information (AHFS DI) [online]. American Society of Health-System Pharmacists (ASHP). https://www.medicinescomplete.com. Accessed 28/02/2017.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Epinastine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Relestat
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in