Eramux

Eramux Đặc điểm

Nhà sản xuất:

Mekophar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Đặc điểm
Eprazinone dihydrochloride có tác dụng:
- Làm loãng đàm và long đàm do Eprazinone gắn lên thụ thể mucine, không cho protein viêm gắn vào.
- Làm dễ thở hơn nhờ tác động giảm co thắt phế quản.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in