Eramux

Eramux Chống chỉ định

Nhà sản xuất:

Mekophar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Tiền sử co giật.
Mẫn cảm với thành phần thuốc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in