Eramux

Eramux Quá liều

Nhà sản xuất:

Mekophar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Nguy cơ gây co giật. Trong trường hợp quá liều, chủ yếu điều trị triệu chứng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in