Estromineral

Estromineral Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

Nhà sản xuất:

MEDA
/
Rottapharm Madaus

Nhà phân phối:

Ever Pharma

Nhà tiếp thị:

Rottapharm
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Mỗi ngày uống 1 viên, xa bữa ăn.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in