Etamsylate


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Menorrhagia
Adult: 500 mg 4 times daily during menstruation.

Oral
Control of haemorrhage after surgery
Adult: 250-500 mg every 4-6 hr as needed. May also be given via IV/IM inj.

Parenteral
Treatment and prophylaxis of periventricular haemorrhage in low birth-weight neonates
Child: Low birth-weight neonate: 12.5 mg/kg IM/IV Inj every 4-6 hr.
Cách dùng
May be taken with or without food. May be taken w/ meals to minimise GI upset.
Chống chỉ định
Hypersensitivity. Porphyria. Pregnancy and lactation.
Phản ứng phụ
Headache, skin rash, nausea. IV: Transient hypotension.
Tác dụng
Description: Ethamsylate stops haemorrhage from small blood vessels by stabilising the capillary wall and correcting abnormal platelet adhesion.
Pharmacokinetics:
Absorption: Absorbed from the GI tract (oral).
Distribution: Enters breast milk.
Excretion: Via urine (as unchanged).
Bảo quản
Store below 25°C.
Phân loại MIMS
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Etamsylate từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2021 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Cyclonamine
  • Dicynone
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in