Ethyl chloride


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Topical/Cutaneous
Local anaesthesia
Adult: As spray containing 88 g/100 mL, spray at a distance of 30 cm from skin surface until a fine white film is produced.
Chống chỉ định
Hypersensitivity; porphyria. Application on broken skin or mucous membranes.
Thận trọng
To protect against tissue sloughing, cover the skin adjacent to the area being treated with petrolatum. Avoid spilling the liquid on the skin. Freezing may also distort the histological structure of biopsy specimens. Highly flammable. Avoid inhalation when used as local anaesthesia.
Tác dụng không mong muốn
Thawing of frozen tissue after surgery may be painful. Chemical frostbite may occur following prolonged spraying onto the skin. Nephrotoxicity or hepatotoxicity (long-term exposure).
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Ethyl chloride is a vapocoolant (skin refrigerant) local anaesthetic, evaporizes rapidly and when applied as fine spray, produces freezing of superficial tissues, resulting in insensitivity of peripheral nerve endings and local anaesthesia.
Duration: 1 min.
Phân loại MIMS
Thuốc gây mê-gây tê
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Ethyl chloride từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in