Etofamide


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Intestinal amoebiasis
Adult: 1000 mg daily in 2 divided doses for 3 consecutive days.
Child: As 100 mg/5ml suspension: 10 ml tid for 3 days or 15-20 mg/kg/day for 3 consecutive days.
Chống chỉ định
Pregnancy and lactation.
Tác dụng không mong muốn
Flatulence, vomiting, urticaria, pruritis.
Tác dụng
Description: Etofamide is a luminal amoebicide acting principally on the bowel lumen with actions and uses similar to diloxanide furoate.
Phân loại MIMS
Thuốc diệt amib
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Etofamide từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in