Etofenamate


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Intramuscular
Pain and inflammation
Adult: 1 g injected deeply in single doses.

Topical/Cutaneous
Pain and inflammation
Adult: Apply 5% or 10% conc topically on affected area.
Chống chỉ định
Active peptic ulceration. Hypersensitivity. Pregnancy (3rd trimester).
Thận trọng
Use with caution in patients with infections, asthma, allergic disorders, haemorrhagic disorders, hypertension, and impaired renal, hepatic, cardiac function, history of peptic ulcer disease. Monitor for the development of blood, kidney, liver, or eye disorders. Elderly.
Tác dụng không mong muốn
GI disturbances, such as GI discomfort, nausea and diarrhoea. Headache, vertigo, dizziness, nervousness, tinnitus, depression, drowsiness and insomnia. Hypersensitivity reactions such as fever, angioedema, bronchospasm, and rashes. Anaemias, thrombocytopenia, neutropenia, eosinophilia and agranulocytosis.
Tương tác với thức ăn
Take with food or milk to reduce risk of GI irritation.
Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
May interfere with thyroid function tests.
Tác dụng
Description: Etofenamate is an NSAID applied topically for the relief of pain and inflammation associated with musculoskeletal, joint and soft tissue disorders.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng viêm không steroid
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Etofenamate từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Irifone Gel
  • Rheumon
  • Rheumon Gel/Traumon Spray
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in