Faslodex

Faslodex Tương kỵ

fulvestrant

Nhà sản xuất:

AstraZeneca
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương kỵ
Do không có nghiên cứu trên tính tương kỵ, thuốc này không được trộn lẫn với các thuốc khác.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in