Faslodex

Faslodex Trình bày/Đóng gói

fulvestrant

Nhà sản xuất:

AstraZeneca
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Dung dịch tiêm: hộp 2 bơm tiêm 5 mL chứa sẵn thuốc và 2 kim tiêm an toàn.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in