Faslodex

Faslodex Bảo quản

fulvestrant

Nhà sản xuất:

AstraZeneca
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Bảo quản ở nhiệt độ 2oC-8oC (trong tủ lạnh).
Bảo quản bơm tiêm chứa sẵn thuốc trong bao bì gốc để tránh ánh sáng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in