Femoston 1/10mg

Femoston 1/10mg Thành phần

estradiol

estradiol + dydrogesterone

Nhà sản xuất:

Abbott
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi viên (màu trắng): 17β-estradiol (hemihydrat) 1mg.
Mỗi viên (màu xám): 17β-estradiol (hemihydrat) 1mg, dydrogesteron 10mg.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in