Femoston 1/10mg

Femoston 1/10mg Mô tả

estradiol

estradiol + dydrogesterone

Nhà sản xuất:

Abbott
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Viên nén bao phim hình tròn, mang ký hiệu “379” ở một mặt.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in