Femoston 1/10mg

Femoston 1/10mg Trình bày/Đóng gói

estradiol

estradiol + dydrogesterone

Nhà sản xuất:

Abbott
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Viên nén bao phim: hộp 1 vỉ x 28 viên (14 viên màu trắng & 14 viên màu xám).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in