Fenoverine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Antispasmodic
Adult: 100 mg tid or 200 mg bid for not >6 wk.
Elderly: Max: 100 mg tid.
Cách dùng
Should be taken with food.
Chống chỉ định
Hypersensitivity, chronic liver disease, history of hyperthermia during or after anaesthesia or after physical effort, renal insufficiency, mitochondrial myopathy, pregnancy, lactation.
Thận trọng
In patients with renal or hepatic insufficiency and in patients >60 yr or with multiple drug therapy, in case of unexplained muscular pain or if myopathy is diagnosed.
Tác dụng không mong muốn
Myalgias, reversible rhabdomyolysis, gastric upset.
Tác dụng
Description: Fenoverine is a non-anticholinergic synchronizer of smooth muscle motility. It modulates calcium gradient across the muscular cell membrane by regulating the influx of the extracellular calcium and/or release of the intracellular pool. Therefore, fenoverine effectively inhibits the asynchronous spasmodic contractions without appreciable interferences with the physiological synchronous motility of the intestine.
Pharmacokinetics:
Absorption: Oral: Well absorbed.
Bảo quản
Store below 25°C.
Phân loại MIMS
Thuốc chống co thắt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Fenoverine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Spasmopriv
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in