Fexostad

Fexostad Tương tác

fexofenadine

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Fexostad 60
Fexofenadine không chuyển hóa qua gan nên không tương tác với các thuốc được chuyển hóa qua gan.
Kết hợp fexofenadine hydrochloride với erythromycin và ketoconazole làm tăng nồng độ fexofenadine trong huyết tương lên 2 – 3 lần. Sự thay đổi này không làm thay đổi khoảng QT và không có tác dụng không mong muốn nào phát sinh so với việc sử dụng riêng lẻ từng thuốc.
Nghiên cứu trên động vật cho thấy sự gia tăng nồng độ trong huyết tương của fexofenadine khi dùng chung với erythromycin và ketoconazole là do gia tăng sự hấp thu và giảm sự bài tiết mật qua đường tiêu hóa.
Không có sự tương tác giữa fexofenadine hydrochloride và omeprazole. Tuy nhiên, nếu dùng thuốc kháng acid chứa nhôm và magnesi trước 15 phút, sinh khả dụng của fexofenadine giảm, có thể là do giảm hấp thu trong đường tiêu hóa. Do vậy, nên dùng các thuốc này cách nhau khoảng 2 giờ.
Fexostad 180
Thuốc kháng nấm, kháng khuẩn (ketoconazol, erythromycin): Không có tác dụng không mong muốn hoặc sự thay đổi khoảng QT nào quan trọng trên lâm sàng được báo cáo sau khi dùng đồng thời erythromycin hoặc ketoconazol với fexofenadine. Có sự gia tăng nồng độ fexofenadine trong huyết tương trong các nghiên cứu về tương tác thuốc. Dữ kiện từ những nghiên cứu in vitroin vivo ở động vật cho thấy erythromycin và ketoconazol làm tăng sự hấp thu của fexofenadine khi dùng đồng thời, có thể do ảnh hưởng lên cơ chế của hệ thống vận chuyển như p-glycoprotein. Fexofenadine không làm thay đổi dược động học của erythromycin hoặc ketoconazol.
Thuốc kháng acid: Các thuốc kháng acid có chứa nhôm và magnesi hydroxyd làm giảm hấp thu fexofenadine. Vì thế, không nên dùng fexofenadine và các thuốc kháng acid chứa nhôm và magnesi gần nhau.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in