Fleet Enema

Fleet Enema Thành phần

monobasic sodium phosphate + dibasic sodium phosphate

Nhà sản xuất:

C.B. Fleet

Nhà phân phối:

Vietgate
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Fleet enema: 118mL dung dịch đã chia liều: Monobasic natri phosphat 19g, dibasic natri phosphat 7g.
Fleet enema for children: 59mL dung dịch đã chia liều: Monobasic natri phosphat 9,5g, dibasic natri phosphat 3,5g.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in