Fleet Enema

Fleet Enema Trình bày/Đóng gói

monobasic sodium phosphate + dibasic sodium phosphate

Nhà sản xuất:

C.B. Fleet

Nhà phân phối:

Vietgate
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Dung dịch thụt trực tràng: hộp 1 chai 133mL, hộp 1 chai 66mL (cho trẻ em).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in