Fleet Enema

Fleet Enema Tác dụng không mong muốn

monobasic sodium phosphate + dibasic sodium phosphate

Nhà sản xuất:

C.B. Fleet

Nhà phân phối:

Vietgate
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tác dụng không mong muốn
Ấn đầu chai thuốc quá mạnh có thể gây thủng và/hoặc tổn thương trực tràng.
Xem thêm phần Cảnh báo khi sử dụng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in