Fleet Enema

Fleet Enema Bảo quản

monobasic sodium phosphate + dibasic sodium phosphate

Nhà sản xuất:

C.B. Fleet

Nhà phân phối:

Vietgate
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Tránh đông lạnh, để nơi mát dưới 30oC.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in