Flubendazole


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Enterobiasis
Adult: 100 mg as a single dose. Repeat after 2-3 wk as required.
Child: Same as adult dose.

Oral
Ascariasis, Hookworm infections, Trichuriasis
Adult: 100 mg bid for 3 days.
Child: Same as adult dose.
Chống chỉ định
Pregnancy.
Thận trọng
Lactation. Monitor blood counts and liver function tests regularly during treatment.
Tác dụng không mong muốn
GI disturbances; headache, dizziness; allergic reactions; raised liver enzyme values; alopoecia; bone marrow suppression.
Tương tác
Enzyme inducers eg phenytoin or carbamazepine; and inhibitors eg cimetidine.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Flubendazole inhibits cytoplasmic microtubules in the intestinal or absorptive cells of the worms, thus inhibiting glucose uptake and glycogen storage depletion, leading to death of the worms within days.
Phân loại MIMS
Thuốc trừ giun sán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Flubendazole từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Fluvermal
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in