Fluocinolone


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Topical/Cutaneous
Corticosteroid-responsive dermatoses
Adult: As 0.0025-0.025% cream/gel/lotion/ointment/scalp lotion: Apply onto affected area(s) 3-4 times daily.
Chống chỉ định
Primary infectious (bacterial, viral, fungal) ulcers, hypersensitivity, acne vulgaris. Neonates.
Thận trọng
Children, elderly, hepatic failure. Prolonged use on the face; contact with eyes. Pregnancy, lactation.
Phản ứng phụ
Prolonged admin causes epidermal thinning, telangiectasia and striae (especially face and flexures). Application on eyelid and surrounding skin can cause raised intraocular pressure, cataracts, glaucoma, corneal ulcers and raised intracranial pressure. Systemic absorption with adrenal suppression may be seen when applied over large areas, when skin is broken or under occlusive dressing. Contact dermatitis, perioral dermatitis, papular disorder, mild depigmentation.
Ophth/Otic/Topical: C
Tác dụng
Description: Fluocinolone has local anti-inflammatory action, immunosuppressant and antimitotic actions. <1% of the applied steroid is absorbed. The rest is stored in the dermis which acts as a reservoir.
Bảo quản
Store at 15-25°C.
Phân loại MIMS
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Fluocinolone từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2021 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Flucinar
  • Flucinol
  • Flucort Skin Cream
  • Fluvitar
  • Fresma
  • Morcina
  • Traphalucin
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in