Mới
Forxiga

Forxiga Mô tả

Nhà sản xuất:

AstraZeneca
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Tá dược
FORXIGA 5mg: Mỗi viên chứa 25 mg lactose khan.
FORXIGA 10mg: Mỗi viên chứa 50 mg lactose khan.
Viên nhân: Celulose vi tinh thể; lactose khan; crospovidon; silicon dioxyd; magnesi stearat.
Bao viên: Polyvinyl alcohol; titan dioxyd (E171); macrogol 3350; talc; oxyd sắt vàng (E172).
Dạng bào chế: Viên nén bao phim.
FORXIGA 5mg: Viên nén bao phim màu vàng, hai mặt lồi, hình tròn đường kính 0,7 cm, 1 mặt khắc số “5”, mặt kia khắc số “1427”.
FORXIGA 10mg: Viên nén bao phim màu vàng, hai mặt lồi, hình thoi kích thước đường chéo 1,1 x 0,8 cm, 1 mặt khắc số “10”, mặt kia khắc số “1428”.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in