Forxiga

Forxiga Trình bày

Nhà sản xuất:

AstraZeneca
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày
Viên nén bao phim: hộp 2 vỉ x 14 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in